Algemene voorwaarden geschenkenlijst

Definities

Er wordt overeengekomen om de volgende termen op de volgende manier te verstaan:
• Begunstigde : de fysieke persoon die een geschenkenlijst aanvraagt.
• Algemene voorwaarden Geschenkenlijst: deze algemene gebruiksvoorwaarden voor een Geschenkenlijst geopend bij Kids Story – De kinderkamer Architect.
• Geschenkenlijst: lijst voor de kinderkamer die de Begunstigde aanvraagt bij Kids Story
• Naasten: al de personen (familie, vrienden, kennissen) waarmee de Begunstigde zijn Geschenkenlijst deelt.
• Website Geschenkenlijst: het internet www.KidsStory.be/geschenkenlijst of www.shopkidsstory.be/geschenkenlijst

1. Voorwerp
De Algemene Voorwaarden Geschenkenlijst bepalen de voorwaarden waaronder de Begunstigden de Geschenkenlijst gebruiken. De toepasselijke Algemene Voorwaarden Geschenkenlijst zijn diegene die van kracht zijn op de dag waarop de Geschenkenlijst wordt opgemaakt en zijn geldig gedurende heel de looptijd van de Lijst.

2. Geschenkenlijst aanmaken

2.1. Aanvraag door de Begunstigde

De Begunstigde vraagt via het contactmiddel van zijn voorkeur (mail, tel, contactformulier, messenger, whatsapp,…) een geschenkenlijst voor het kind aan. Kids Story vraagt alle nodige info op en zorgt voor de technische stappen achter de lijst.

2.2. Inhoud lijst

Een geschenkenlijst bij Kids Story houdt in dat er een kinderkamer op maat wordt ontworpen volgens de werkwijze van Kids Story.
De begunstigde heeft de keuze tussen 2 opties:
Optie 1: het volledige pakket ( ontwerp en uitvoering) sponseren via de geschenkenlijst
Het ontwerp en de uitvoering gebeuren door Kids Story.
Optie 2: Het ontwerp wordt eerst aangekocht door begunstigde en de uitvoering hiervan wordt gesponsord via de geschenkenlijst.
Het ontwerp en de uitvoering gebeuren door Kids Story. Bij deze optie bestaat de mogelijkheid om specifieke onderdelen nodig voor de realisatie van de kinderkamer op de lijst te plaatsen (bijvoorbeeld decoratieonderdelen, behang, verlichting,…), doch dit is geen verplichting.

2.3. Aankoopverbintenis

Zolang er geen bestelling is geplaatst voor het ontwerp en de uitvoering van de kinderkamer is er geen aankoopverbintenis verbonden aan de lijst. Als je besluit, op de einddatum, de lijst af te sluiten zonder over te gaan tot bestelling van een kinderkamer op maat wordt er een administratieve fee aangerekend van €250 voor het behandelde dossier.

2.4. Geldigheidsduur van de Geschenkenlijst

De door de Begunstigde opgemaakte Geschenkenlijst blijft geldig tot de vooraf bepaalde datum. Dit kan zijn de datum van de gebeurtenis waarvoor dit geschenk dient of eender welke andere afgesproken datum. De lijst kan maximum 6 maanden worden vastgelegd en blijft beschikbaar tot 3 maanden na de vooraf bepaalde einddatum.

2.5. Toegang lijst begunstigde

Na opmaak van de lijst door Kids Story wordt de link van de pagina bezorgd aan begunstigde. Deze kan te allen tijde een gedetailleerd overzicht opvragen bij Kids Story van de lijst. Begunstigde zal ook telkens worden verwittigd wanneer een Naaste een storting op de lijst uitvoert.

3. Aankoop van de Producten door de Naasten

3.1. Toegang tot de Geschenkenlijst

Van zodra de lijst is opgemaakt door Kids Story wordt begunstigde op de hoogte gebracht en de link om te delen met de naasten ter beschikking gesteld. De schenkers kunnen via de link online donaties doen en opvolgen hoeveel er al werd geschonken ten opzichte van het einddoel.

3.2. Bestelling geschenk & Betalingen

De schenker kiest zelf het bedrag dat wordt geschonken met een minimum vanaf €25,00. Er is geen maximum bijdrage ingesteld.
De betalingen gebeuren online via het betalingssysteem van de webshop. De schenker kiest zelf welke betalingsmethode hij wenst te gebruiken uit de voorgestelde mogelijkheden. Er is geen herroepingsrecht mogelijk.

4. Bestelling van lijst door de begunstigde

De begunstigde kan op gelijk welk ogenblik, gedurende de looptijd van de lijst, overgaan tot bestelling van het pakket op de lijst. Bij bestelling van de uitvoering (optie 2) dient het ontwerp ter beschikking te zijn of op zijn minst op dat moment besteld te worden.
Elke bestelling veronderstelt de storting van een voorschot van ten minste 30% van de verkoopprijs. Er wordt steeds gewerkt in 2 fases namelijk ontwerp en uitvoering. Op al deze bestellingen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.
De bestelling wordt bevestigd aan de hand van een ondertekende bestelbon. Uitvoering start pas na het volstorten van het voorschot van ten minste 30%.

5. Levering en plaatsing van de bestelling

Levering en plaatsing van de bestelling verloopt volgens onze Algemene voorwaarden.

6. Sluiting van de Geschenkenlijst

Na het verstrijken van de geldigheidsduur (3 maanden na de einddatum) wordt de Geschenkenlijst automatisch afgesloten. Bestelling van het pakket dient voor of ten laatste op deze einddatum te gebeuren.
De Begunstigde kan ook vragen om zijn Geschenkenlijst vervroegd te sluiten.
Daarnaast kan de Begunstigde een volledig overzicht van de Geschenkenlijst krijgen.
Indien een deel van het bedrag niet werd gebruikt kan de Begunstigde kiezen uit twee mogelijkheden:

1. De Begunstigde spendeert het resterende bedrag onmiddellijk in de online winkel van Kids Story : www.shopkidsstory.be

2. De begunstigde kiest een tegoedbon ter waarde van het resterende bedrag. Deze tegoedbon zal 6 maanden geldig zijn in de online winkel van Kids Story.

7. Persoonlijke gegevens

Om de Geschenkenlijst te openen moet de Begunstigde een aantal persoonlijke gegevens meedelen: zijn, naam en voornaam, naam en voornaam van het kind, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. De verwerking en behandeling van deze gegevens gebeurt volgens de geldende privacy regels.

8. Intellectuele eigendom

Alle elementen op de webpagina Geschenkenlijst, zowel visuele als geluidselementen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Kids Story. De Begunstigde of zijn Naasten mogen ze in geen enkel geval en voor geen enkel doel kopiëren, nadrukken, her publiceren, downloaden, posten, verzenden of distribueren.
Al onze ontwerpen zijn beschermd door de wet betreffende intellectuele eigendom en mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, verdeeld, gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Kids Story.

9. Aansprakelijkheid

Kids Story verbindt zich ertoe te zorgen dat de webpagina Geschenkenlijst steeds goed werkt. Kids Story kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen verbonden aan de informaticasystemen en aan het gebruik van het internet, meer bepaald voor onderbrekingen van de service, intrusies van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen. De foto’s zijn niet contractueel bindend. Kids Story kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van vroegtijdige sluiting van de Geschenkenlijst. Bovendien kan Kids Story niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht die wegens hun externe, onvoorzienbare en onvermijdelijke aard het nakomen van zijn verplichtingen onmogelijk maken.

10. Volledig contract

Indien een van de clausules van de Algemene Voorwaarden Geschenkenlijst ongeldig zou zijn, wordt overeengekomen dat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden Geschenkenlijst niet zal aantasten.

11. Geschillenbeslechting

De webpagina Geschenkenlijst en de Algemene Voorwaarden Geschenkenlijst en alle geschillen die eruit kunnen voortvloeien zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbank van de woonplaats van de verweerder is bevoegd om deze geschillen te beslechten overeenkomstig de burgerlijke procedureregels.

Kids Story
Solbreucq 10
7863 Ghoy
www.KidsStory.be & www.shopKidsStory.be 
hallo@kidsstory.be